Non-Stick Bipolar Forceps

Jeweler #5

Non-Stick Bipolar Forceps

McPherson (Straight)